KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WITRYNY INTERNETOWEJ 


Przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Państwo z naszej witryny, w tym zapisywanych w plikach cookies przez Spółkę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, REGON: 191455086, a także podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa Spółka lub wskazanych przez nią odbiorców danych jak i podmioty, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, odbywać się będzie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych – na potrzeby, w zakresie oraz w celu obsługi korespondencji oraz załatwiania spraw wpływających za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, fax-u lub przesyłanych na adres spółki.

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Dane kontaktowe Spółki oraz Inspektora Ochrony Danych znajdują się w zakładce kontakt.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji lub osiągnięcia celów przetwarzania bądź kategorii czynności przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas określony w przepisach dla przechowania tego typu danych lub przedawnienia roszczeń z tym przetwarzaniem związanych. 

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a ponadto wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brak zgody lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych nie dotyczy i nie wyłącza możliwości ich dalszego przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania w związku z prawnie uzasadnionym interesem bądź też wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.