INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


 

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni, 81 – 061 Gdynia, ul. Hutnicza 20A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, REGON: 191455086, a także podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa Spółka lub wskazanych przez nią odbiorców danych jak i podmioty, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych ustaw szczególnych – na potrzeby, w zakresie oraz w celu realizacji umów w tym obsługi korespondencji oraz spraw z niej wynikających, dla której to przetwarzanie jest niezbędne.

Dane kontaktowe Spółki oraz Inspektora Ochrony Danych znajdują się w zakładce kontakt.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania bądź kategorii czynności przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny do obsługi korespondencji oraz sprawy z niej wynikających, ochrony prawnie uzasadnionego interesu a także wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach prowadzonej działalności.

 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a ponadto cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Brak zgody lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania oraz usunięcie danych osobowych nie dotyczy i nie wyłącza możliwości ich dalszego przetwarzania przez Spółkę, podmioty w imieniu oraz na rzecz których działa Spółka, wskazanych przez nią odbiorców oraz podmioty przetwarzające w związku z prawnie uzasadnionym interesem lub wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu prawa w ramach prowadzonej działalności.