Gdynia      2020-11-10       

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz Elfeko S.A.

 

Działając w imieniu spółki Elfeko SA z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A, 81-061 Gdynia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117, NIP: 958-11-76-804, REGON: 191455086 i kapitale zakładowym 2 000 000 PLN (opłaconym w całości), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa, jako akcjonariuszy Elfeko S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca listopada 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazujemy, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Santander Biuro Maklerskie – Santander Bak Polska S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przywołaną powyżej ustawą wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie  w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie.

Ponadto zgodnie z przywołaną powyżej ustawą:

  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Spółki,
  • Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
  • Po dniu 31 marca 2021r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

 

 

Z poważaniem

 Zarząd Elfeko S.A.